Ny versjon av Mi side 2.7.2013 / New version of My Space 7.2.2013

(Information in English further down)

Tirsdag 2. juli lanseres noen endringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal, så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side. I løpet av uke 27 vil brukerveiledningene for studenter og for administratorer bli oppdatert med de nye funksjonene på Mi side. Merk at den gamle veiledningen fint kan benyttes frem til oppdateringene er på plass.


Nytt for studenter på Mi side:

Innlevering

 • I innleveringssekvensen for masteroppgaver er det introdusert en ny side med informasjon om BORA (Bergen Open Research Archive)
 • Informasjonssiden om BORA orienterer blant annet om fordelene ved å tilgjengeliggjøre oppgaven sin for publikum
 • Send oppgave til BORA er nå standardvalg. Hvis man ikke ønsker å tilgjengeliggjøre oppgaven sin i BORA må dette angis særskilt
 • Den automatisk genererte e-postmeldingen som sendes studenten etter innlevering av masteroppgave har nå også informasjon om BORA


Nytt for administratorer på Mi side:

Innlevering

 • Overføring av innleverte oppgaver til Eksamensarkivet og BORA er nå automatisert
 • En nattjobb vil identifisere usendte oppgaver i vurderings- og masteroppgavemapper
 • Oppgaver som nattjobben har overført blir markert på samme måte som før (men signert av systembruker, ikke av administrator)
 • Den enkelte administrator kan fortsatt overføre oppgaver manuelt om nødvendig

Fillager

 • Fremtidig publiseringsdato forsvinner fra filnavnet når filen er publisert


ENGLISH


Tuesday July 2nd some improvements made to My Space are launched. If you notice anything not working properly please notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of each My Space page. During week 27 the user documentation for both students and administrators will be updated to include the new features in My Space. Note that you will be able to use the old documentation until it has been updated.


What's new for students in My Space

Assignment

 • A new step has been introduced to the submission sequence in the Master's Thesis Folder.
 • Following the personal declaration in step one, there is now a new step with information about making the master's thesis available to the public through BORA (Bergen Open Research Archive)
 • Theses will now be sent to BORA by default, unless you choose otherwise
 • The auto-generated email receipt confirming the submission of your master's thesis now include information about BORA


What's new for administrators in My Space:

Assignment

 • Sending assignments to the Exams Archive and BORA are now an automated procedure
 • A night job identifies unsent assignments in all Assessment Folders and Master's Thesis Folders
 • Assignments transferred by the automated procedure are marked as before (but signed by the system user, not the administrator)
 • Administrators can still send assignments manually if necessary

File Storage

 • Files with future publication date loses the timestamp for future publication when the file is published